Széchényi

Navigáció

Közérdekű linkek

Idősek Klubja

Településünkön 1975 óta működik Idősek Klubja. Jól megközelíthető helyen, a faluközpontban helyezkedik el. Felszereltsége az idős emberek igényeinek és egészségi adottságainak megfelelő. 2009.01.01 -től az Idősek Klubja a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat keretén belül működik. Nem csak a nevünk változott meg, hanem új szolgáltatások bevezetésére is sor került. Így a településen az idősek nappali ellátásán kívül a rászorulók részére étkeztetést, házi segítségnyújtást is biztosítani tudunk. Étkeztetés: Napi egyszeri meleg étel biztosított azoknak, akik egészségi állapotuk, életkoruk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt erről más módon nem képesek gondoskodni. Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az Önmagát saját erőből ellátni nem képes időskorú személyek, az állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek. Feladata az a fajta tevékenység, mellyel biztosítja az ellátott számára a környezeti és személyi higiéniát, segítséget nyújt az egészségügyi ellátásához való hozzájutásban. Nappali ellátás: A napközbeni tartózkodást, társas kapcsolatot, pihenést és alapvető higiénés szükségleti ellátást (tisztálkodást, az ellátottak ruháinak mosása) azon időskorú személyeknek, akik szociális és mentális támogatást igényelnek, de saját otthonukban élnek és Önmaguk ellátására részben képesek. Szabadidős tevékenységet, közösségi programokat szervez, segítséget nyújt az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban, továbbá életvezetési tanácsokat ad és segít a hivatalos ügyek intézésében. Éves munkaterv alapján végezzük feladatainkat. Munkánkat igyekszünk lelkiismeretesen és a legjobb tudásunk szerint végezni, valamint tagjainknak igyekszünk színes programokkal gazdagítani a hétköznapjaikat. Egész évben szívesen fogadunk mindenkit, aki igényli a szolgáltatásainkat és sok szeretettel várunk minden érdeklődőt rendezvényeinkre. (Idősek Klubja)

 

Az Idősek Klubja azonosító, nyilvántartó adatai:

Az intézmény hivatalos megnevezése:          Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat

székhelye:                                                      2510 Dorog, Schmidt villa kert 3.

Telephelye:                                                    2519 Piliscsév, Hősök tere.9.

E-mail:                                                           idosekklubja@piliscsev.hu

Telefon:                                                          33/472-302, 06 30/833-4745

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás (székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81., elérhetősége: 06-33/441-191, kisterseg@dorog.hu) fenntartásában működik.                       

Alapító jogutódja, az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve:

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő - Testülete 2519 Piliscsév, Béke utca 24.

Telefon: 33/503-550, Fax 33/503-521           E-mail:piliscsev@piliscsev.hu

Az intézmény alapításának időpontja:           1974.11.28.

Az Intézmény működési területe:                  Piliscsév Község közigazgatási területe

Az intézmény célja: Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátás biztosítása nappali ellátást nyújtó intézmény keretében, valamint az étkeztetés és a házi segítségnyújtás bevezetése.

A szociális szolgáltatás és az engedélyezett férőhelyek száma:

            étkeztetés – azon belül szociális konyha

házi segítségnyújtás: 6 fő, ezen belül személyi gondozásban ellátható személyek száma 6 fő

idősek nappali ellátása: 30 fő, ezen belül 5 fő ellátható demens személlyel

Személyi feltételek:              

            nappali ellátáson:                    1 fő szociálpedagógus

                                                            1 fő szociális gondozó és ápoló

            házi segítségnyújtáson:           1 fő szociális gondozó és ápoló

            étkeztetésen:                           1 fő szociális gondozó és ápoló

 

Demens személyek nappali ellátása:

Az idősek nappali ellátásán belül nyújtott szolgáltatás, mely a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott

demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el.

Az ellátás alapvető célja, a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét. Kognitív zavarai s gondozóját igénybe vevő tünetei mellett is érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen élvezni az adott pillanatokat, és olyan támogatást kapjon, mely késlelteti állapota romlását.

Önellátási képességének csökkenése mellett is kielégítettek legyenek szükségletei, és meg tudja őrizni emberi méltóságát.

Tárgyi feltételek:                                           az idősek Klubja helyiségei, valamint. 1 db kerékpár

Jelenleg az Idősek Klubja tagjainak száma: 30 fő

 AZ INTÉZMÉNY JELENLEGI TEVÉKENYSÉGE: 

 Az Idősek Klubja nappali ellátást biztosító intézmény, melynek célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása fizikai, mentális, egészségügyi, segítségnyújtás révén. Személyi és tárgyi feltételeink biztosítottak. Jól megközelíthető helyen, közel a buszmegállóhoz a faluközpontban helyezkedik el az intézmény egy családi házban, tágas zárt udvarral. Egy előtér, tálaló konyha, fürdőszoba, személyzeti öltöző, tágas nappali és mellékhelyiségek szolgálják az idős emberek kényelmét. Bútorzata kényelmes, az idős emberek igényeinek, egészségügyi adottságainak megfelelő.

Az intézmény elsősorban a saját otthonukban élő szociális és mentális gondozásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál és nyújt különböző szolgáltatásokat. A klubtagoknak lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, higiéniai szükségletek kielégítésére, valamint a szabadidős tevékenységeket szervezi. A Klub célja a családi gondoskodás pótlása szociális és mentális segítségnyújtás révén, valamint az idős ember szociális helyzetének javítása, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése, valamint egészségi és higiéniás viszonyainak javítása.

Fizikai ellátás keretén belül napi kétszeri étkezést biztosítunk tagjaink számára, ebédet és uzsonnát. Kimossuk ruháikat, biztosítjuk a fürdés lehetőségét, levágjuk körmeiket, segédkezünk fejmosásnál és igény szerint becsavarjuk a hajukat.

Egészségügyi ellátás keretén belül rendszeresen megmérjük tagjaink súlyát, vérnyomását és ezt  dokumentáljuk. Szükség esetén elkísérjük tagjainkat az orvoshoz, az általa felírt gyógyszereket minden tagunk számára kiváltjuk a gyógyszertárban.

Minden tagunkkal egyéni sajátosságainak megfelelően foglalkozunk. Fenntartónkkal, a Polgármesteri Hivatallal jó a kapcsolatunk, munkánkat készségesen segíti. Éves munkaterv alapján végezzük feladatainkat. Nincsenek látványos sikereink, mégis tele vagyunk apró hétköznapi örömökkel, és azon fáradozunk, hogy tagjaink életviteléhez naponta segítséget tudjunk nyújtani, hogy megelégedéssel éljék napjaikat.

 Feladatellátás módja:

 1974 óta a faluközösség életében új lehetőség nyílt meg azzal a célzattal, hogy összefogja és bővítse az idősellátás személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásait. Az intézmény jól megközelíthető helyen a Polgármesteri Hivatalhoz közelében helyezkedik el. Az intézmény reggel 8-tól délután 16 óráig tart nyitva. A klub alkalmas nappali ellátásra, amely biztosítja:

 • a napi meleg élelmet (ebéd, uzsonna)
 • szabadidős programokon való részvételt, hasznos időtöltést
 • egészségügyi alap, és szakellátásokhoz való hozzájutás segítését, a mentálhigiéniás gondozás
 • hivatalos ügyek intézésének segítését
 • életvitelre vonatkozó tanácsadást, életvezetés segítését
 • közösségi együttlétet, pihenést
 • személyi tisztálkodást
 • személyes ruházat tisztítását (mosás, vasalás)

 Az ellátás igénybevételének módja:

 Az Idősek Klubja által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez kérelmet kell benyújtani az intézményvezető felé. A kérelem tartalmazza a kérelmező személyes adatait, milyen típusú szolgáltatást kíván igénybe venni, valamint az egészségügyi állapotára vonatkozó adatokat, amit a háziorvos is aláír. A kérelmező felvételéről, az intézményvezető jogosult dönteni. Döntéséről értesítést küld a kérelmezőnek, hogy határozatlan időre felvette az Idősek Klubjába, egyben tájékoztatja arról, hogy a személyi térítési díját az 1993.évi III.tv.117.§-a és az Önkormányzati rendelete alapján, jövedelmi viszonyait figyelembe véve állapította meg. A személyi térítési díj értéke nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének a 30%-át a nappali ellátást nyújtó intézményben.  Az intézményvezető feladata, hogy az ellátottakról, egyéni gondozási tervet készítsen, önálló képességükről és mentális állapotuk felmérésére szolgáló adatokat gyűjtsön, melyet az adatvédelmi előírásoknak megfelelően, zárható szekrényben kell tartani. Az intézmény működési engedélye 30 főre szól. Az intézmény rendelkezik közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalásra és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel. Az intézmény házirendje az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 80.§-a alapján készült el, amely a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szól. 

 Egészségügyi ellátás:

 A beteg elkísérése a rendelőbe, igény szerint szakrendelőbe. Rosszullét esetén orvos értesítése. Az orvos által felírt gyógyszerek kiváltása a gyógyszertárból. A fizikális paraméterek mérése havi rendszerességgel: vérnyomás, testsúly. Évente influenza elleni védőoltás. Egészségügyi felvilágosító előadások szervezése.

 Mentálhigiénia:

Az emberi szükségletek legmagasabb foka, a mentális és lelki egészség. A haszontalanság érzése károsan befolyásolja a személyiséget, ezért törekszünk ennek elkerülésére, foglalkozás keretén belül. Megbetegedés esetén kórházi, illetve otthoni látogatás.  A mentális gondoskodás célja tagjaink szabadidejének célszerű, hasznos eltöltésében való segédkezés, szervezés.

 Foglalkoztatás

Foglalkoztatás keretén belül tv, videó, DVD, CD lejátszó, társasjátékok, napi és hetilapok állnak rendelkezésükre, valamint igény szerint kézműves foglakozásokat szervezünk.

A szabadidős programok az idő hasznos eltöltése általában évszakokhoz kötődik, tavasszal ibolyázunk a Vímolban, sétálunk, nyáron, gyógyfüveket gyűjtünk a Hlinyíkban, bojtorjánt, kakukkfüvet, ősszel faleveleket, gesztenyét, csuhét gyűjtünk, télen kézimunkázunk, varrunk, csuhézunk, szalonnát sütünk az udvaron. A férfiak többnyire kártyázni szoktak, de szalonnasütésnél ők a tűzfelelősök. A napi torna évszakoktól független. Mikor a karácsonyi ünnepekre készültünk, szentképeket színeztünk és fenyőfákat ragasztottunk lapokra.

FEJLESZTÉSI ÚTIRÁNY

 A községben kötelezően ellátandó alapszolgáltatás (étkeztetés, házi segítségnyújtás) bevezetése érdekében a község lakosainak felmérése folyamatban van, melyek a következőképpen vehetőek igénybe.

 Étkeztetés

 Legalább napi egyszeri meleg ételt nyújtunk azoknak, akik életkoruk, betegségük, szociális helyzetük miatt erről nem képesek gondoskodni.

Az étkeztetést

 • helyben fogyasztással
 • elvitellel
 • kiszállítással

lehet igénybe venni.

 Házi segítségnyújtás

 Azokat a piliscsévi polgárokat gondozzuk otthonukban, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képesek.

 Főbb szolgáltatásaink:

 • fürdetés, mosdatás,
 • öltöztetés,
 • gyógyszerezés felügyelete, feliratása, kiváltása,
 • vérnyomás és testsúly mérése, diéta ellenőrzése,
 • bevásárlás: maximun 5 kg a legközelebbi üzletből,
 • közvetlen környezetének rendbetétele,
 • szociális ügyintézés – segélyek, hivatalos ügyek intézésének szervezése

 Szolgáltatásainkat nemcsak idősek részére, hanem szociálisan rászorult piliscsévi lakosok számára biztosítjuk.

 Hogy veheti igénybe az általunk nyújtott szolgáltatásokat?

 Amennyiben a felsorolt szolgáltatások közül valamelyik felkeltette érdeklődését, kérjük személyesen vagy telefonon jelentkezzen.

 Egyes szolgáltatásokért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni, erről a szolgáltatásoknál tájékoztatást adunk.

 Jelentkezési feltételek:

 • Kérelem
 • Együttműködési megállapodás
 • Jövedelemigazolás

 

Az intézmény hétfőtől-péntekig 800   - 16 00  óráig tart nyitva.

Munkatársainkkal együtt várjuk jelentkezésüket!

Dátum: 
szerda, 2017, április 26

Pinizsi | Horváth | Zoltán

PCsev Design, Supervisor by ES-World

Copyright © 2012. All Rights Reserved.